Corona en uw bedrijfsverzekeringen

Nemassdeboer geeft antwoord op de 10 meestgestelde vragen

Corona en uw bedrijfsverzekeringen

Het coronavirus heeft impact op nagenoeg alles, dus waarschijnlijk ook op uw (zakelijke) verzekeringen. Nemassdeboer heeft de 10 meestgestelde vragen rondom het coronavirus voor u op een rijtje gezet, inclusief antwoorden natuurlijk. Klik op een vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Wilt u toch nog iets weten? Advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

 Advies op afstand Contact & Vestigingen

De 10 meestgestelde vragen over het coronavirus en verzekeren

 • Tijdelijk overschakelen naar bezorg- en/of afhaalmaaltijden. Hoe gaan verzekeraars om met de dekking op de autoverzekering en hoedanigheidsomschrijvingen op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen?

  Voor de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geldt dat verzekeraars het afhalen van maaltijden ofwel al standaard in de hoedanigheidsomschrijving hebben vervat of dit als meeverzekerd zullen beschouwen. Bij bezorgen ligt het wat genuanceerder, omdat risico op het veroorzaken van schade aan derden of hun spullen in geval van bezorgen groter is. Verzekeraars kunnen hier voor wat betreft de dekking op de AVB dan ook verschillend mee omgaan. Wij adviseren ondernemers om eerst contact met ons of de aansprakelijkheidsverzekeraar op te nemen alvorens tot bezorgen over te gaan.

 • Ziekte en personeel of ondernemer

  Een verzuimverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit als een werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten. De oorzaak van de ziekte is niet relevant. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de eigen risicoperiode. Er vindt geen uitkering plaats als een werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is of als er gevreesd wordt voor het oplopen van corona. Een verzuimverzekering dekt namelijk de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 • Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort?

  Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders kijken de RDW en het ministerie van I&M naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren (vanaf het 5e voertuig).

 • Bedrijfsstilstand of omzetderving

  Een bedrijfsschadeverzekering keert uit mits er sprake is van materiële schade. Bij het mislopen van inkomsten door het coronavirus is dit niet het geval. Ook bij problemen als gevolg van vertraging van leveringen naar of uit getroffen gebieden is hier geen sprake van.

 • Wat is de dekking op de rubriek Onkosten binnen de Evenementenverzekering?

  De onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus zijn: • verzekerd voor verzekeringen afgesloten vóór 27 februari 2020; • niet verzekerd voor verzekeringen afgesloten vanaf 27 februari 2020. Het afgelasten van een evenement door het coronavirus is geen onvoorziene gebeurtenis meer. Ook andere verzekeraars sluiten dit risico uit. Heeft u een evenementenverzekering zonder dekking voor onkosten dan kunt u polis annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

 • Worden er voorwaarden gesteld aan thuiswerkers in relatie tot mijn cyberverzekering?

  Dit is niet uitgesloten als de werknemers hun werknemerstaken vervullen binnen de normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en die uitsluitend aan de zeggenschap en instructies van verzekeringnemer zijn onderworpen. Het hebben van een goed werkend antivirusprogramma is wel een basisvereiste.

 • Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?

  Dat kan zeker het geval zijn. Als je tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van je gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact met ons op of met de verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse. Mag ik wel iets anders gaan vervoeren, omdat er in mijn eigen sector geen werk meer is? De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact op met je adviseur of verzekeraar. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie. Als je transport gaat uitvoeren waarmee je niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat je op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat je ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet. Zijn de rij- en rusttijden veranderd? Dat klopt. Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld om verzekerd te zijn van de aanvoer van goederen. De rij- en rusttijden zijn in ieder geval tot en met 6 april 2020 verruimd. Concreet betekent het een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. Houd je strikt aan die rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Misschien kun je een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de piek(en) op te vangen. Hoe kan ik mijn chauffeurs het beste beschermen? Topprioriteit is dat verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Ook door chauffeurs. Benadruk daarom dat ze de richtlijnen van het RIVM (WHO) moeten volgen en rust de voertuigen uit met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Chauffeurs die overnachten, moeten bovendien zijn voorzien van genoeg eten en drinken. Als je meer wilt weten over dit specifieke onderwerp, kun je terecht op de website van TLN, EVO en/of KNV. Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Zijn er aandachtspunten waar ik me aan moet houden bij het stallen van mijn voertuigen? Als je de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten. Als je de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kun je zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en je bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen. Houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperk je het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig. Wil je meer weten/lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

 • Ik kan vanwege de coronacrisis de premie niet betalen, wat nu?

  De normale betalingstermijn is 30 dagen. Verschillende verzekeraars hebben regelingen getroffen voor een verlenging van de betalingstermijn naar 60 of 90 dagen. Dit wordt per situatie beoordeeld en is alleen mogelijk indien er geen lopende betalingsregeling van toepassing is. Neem contact met ons op of dit voor uw situatie mogelijk is.

 • Ik kan verplichte preventiemaatregelen niet nemen, wat nu?

  Als er verplichte preventiemaatregelen nodig zijn, verlenen we normaal pas dekking als deze maatregelen zijn genomen. Kunnen door het coronavirus bepaalde preventiemaatregelen niet worden genomen? Neem dan contact met ons op. Wij toetsen of de verzekeraar dit kan uitstellen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrakeuring die niet tijdig kan plaatsvinden of de installatie van inbraak werende materialen. In dit geval wordt er tijdelijk wel dekking verleend, terwijl er niet aan de preventie-eisen wordt voldaan. Neem voor uitstel contact op met uw adviseur.

 • Er kan geen risico-inspectie plaatsvinden, wat nu?

  We bieden in goed overleg de mogelijkheid om een risico-inspectie, die vereist is om een risico te beoordelen en te accepteren, tijdelijk uit te stellen of inspectie op afstand te doen. We doen ons best om wel al een voorlopige verzekeringsdekking te geven, eventueel met aanvullende eisen. Vindt er bij uw bedrijf een risico-inspectie plaats? Neem voor uitstel of inspectie op afstand contact op met uw adviseur.

 • Maatregelen door Rijksoverheid

  Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Wij adviseren u om regelmatig de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden over deze maatregelen en wanneer zij beschikbaar worden gesteld; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen